תאריך: _______________


לכבוד
החברה להגנת הטבע
מחלקת הטיולים - טלטבע
השפלה 4, תל-אביב
פקס: 5375680 - 03


הנדון: ביטול השתתפות בטיולי חוג אלעד


כפי שנציגי החוג הודיעו לכם, חוג אלעד עובר מהחברה להגנת הטבע למסגרת חדשה.

לכן ברצוני להודיע בזאת על ביטול השתתפותי בכל טיולי חוג אלעד להם נרשמתי, מעתה ועד סוף השנה.

לנוחיותכם קודי הטיולים: 22712204, 21601305, 20602306, 22102307, 20703308, 22103309, 20404310, 22404311, 21605312, 20506313.

להזכירכם, על פי תנאי הרישום המופיעים במדריך הפעילויות, ביטול השתתפות עד שבוע לפני מועד הפעילות, אינו כרוך בדמי ביטול כלשהם. אי לכך אבקשכם לזכות אותי בכל סכום ששילמתי מראש בגין הטיולים הנ"ל.

שם פרטי:
_________________________
שם משפחה:
_________________________
מספר ת"ז:
_________________________
טלפון:
_________________________
הערות:
__________________________________________________

__________________________________________________

חתימה:
_________________________


תודה.